Narečja slovenije
Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, naglasu ... Slovenščina je med slovanskimi jeziki[navedi vir]; pozna več kot 40 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Razlogi narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije iz različnih smeri; zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih območij; stik s sosednjimi jeziki ...
koroška narečna skupina:
panonska narečna skupina:
gorenjska narečna skupina:
štajerska narečna skupina
dolenjska narečna skupina:
primorska narečna skupina: narečno najbolj razčlenjena