OCENJEVANJE

 

 

1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA v šolskem letu 2018/19

8. razredi

1. preizkus znanja:

22. 11. 2018      8. b    in     8. c

23. 11. 2018      8. a

2. preizkus znanja:

20. 2. 2019        8. a    in     8. b

21. 2. 2019        8. c

3. preizkus znanja:

25. 4. 2019        8. b    in     8. c

26. 4. 2019        8. a


9. razred

1. preizkus znanja:

12. 10. 2018     9. abc

2. preizkus znanja:

11. 1. 2019       9. abc

3. preizkus znanja:

19. 4. 2019       9. abc

 

 

 

2. USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno spraševanje je nenapovedano, napovedan je le pričetek spraševanja. Učenec bo v vsaki konferenci pridobil 2-3 ocene iz ustnega spraševanja (naravoslovni dan, sprotno sodelovanje, priprava seminarske naloge in zagovor, predstavitev poskusa pred razredom, projektno delo … ).

 

Kriteriji ustnega ocenjevanja:

nezadostno (1):

Učenec:

 • Zmedeno in nejasno obnavlja snov
 • Pojmi so mu bežno znani. Ne zadosti minimalnim standardom znanj
 • Problemov se ne zna lotiti in jih ne zna analizirati.

 

zadostno (2):

Učenec:

 • pozna osnovne fizikalne zakonitosti
 • pozna osnovne enote
 • prepoznava fizikalne količine in pozna njihov pomen
 • zna razložiti preproste fizikalne poskuse

 

dobro (3):

Učenec:

 • zna pravilno rešiti lažje fizikalne naloge ob pomoči učitelja (pozna fizikalne enačbe, enote, zna vstaviti količine v enačbo, pravilno izračuna količine in zapiše enote zanje)
 • prepoznava odvisnost fizikalnih količin
 • razume in zna razložiti preproste fizikalne poskuse
 • razume pomen diagramov in grafov

 

prav dobro(4):

Učenec:

 • rešuje težje fizikalne naloge
 • brez težav povezuje matematične in fizikalne zakonitosti
 • razume pomen fizikalnih zakonitosti in jih uporabi pri reševanju nalog, ki vključujejo znanje iz več poglavij
 • zna povezati zakonitosti iz fizike s praktičnimi primeri
 • zna izražati eno fizikalno količino z drugimi fizikalnimi količinami
 • brez težav pretvarja fizikalne enote
 • zna brati in razložiti pomen diagramov in grafov

 

odlično (5):

Učenec:

 • samostojno rešuje naloge brez napak
 • rešuje tudi naloge nestandardnega tipa
 • razume matematične odnose fizikalnih količin
 • samostojno sklepa, ugotavlja in raziskuje pomen fizikalnih zakonitosti na praktičnih primerih, ki jih poišče sam
 • zna samostojno predstaviti rezultate z uporabo diagramov, grafov in tabel

 

3. Merila za ocenjevanje zapisa seminarske naloge

Merila

dobro (2)

OPISNIKI

Zadovoljivo (1)

Nezadovoljivo (0)

OPREDELITEV TEME (VSEBINE)

Tema je predstavljena pregledno, jedrnato, zanimivo in primerno starosti. Nove vsebine so predstavljene razumljivo in se navezujejo na že znane vsebine. Ugotovitve so jasno izražene in povezane z zastavljenimi cilji.

 

Posamezni deli so sicer zanimivo predstavljeni, vendar se ne povezujejo med seboj. Vsebine delno sledijo ciljem naloge.

Vsebine je premalo ali je neposredno prepisana iz literature (interneta). Cilji naloge niso doseženi.

 

PREGLEDNOST

Slikovno gradivo ustreza po vsebini in količini. Slike so nazorne in primerno velike. Prikazi (tabele, diagrami) so smiselno izbrani in izdelani.

Obseg seminarske naloge je primeren.

Slikovnega gradiva je malo ali je slabše kvalitete, a ustreza vsebini. Prikazi so pomanjkljivi.

Obseg  seminarske naloge je deloma primeren.

Slikovnega gradiva je premalo in ne ustreza vsebini. Prikazi so neustrezni.

Obseg  seminarske naloge ni primeren.

VIRI

Učenec pri oblikovanju vsebine navede najmanj tri vire; viri so pravilno citirani,

Vsebina izhaja iz samo enega vira - učbenik, ali samo internet;  viri niso citirani.

Naveden je samo učbenik; viri niso citirani.

 

 

4.Merila za ocenjevanje predstavitve seminarske naloge

 

Merila

dobro (2)

OPISNIKI

zadovoljivo (1)

Nezadovoljivo (0)

SAMOSTOJNOST

Učenec predstavi temo tako, da govori samostojno, sproščeno in prosto brez pomožnega teksta. Učenec se drži določenega časovnega okvira.

Učenec je slabo pripravljen, dele besedila bere s predloge. Za popolno predstavitev ima preveč ali premalo časa.

Učenec bere predstavljeno besedilo, ne izkoristi predvidenega časa,

RAZUMEVANJE

Učenec popolnoma razume vsebino naloge in jo zna tudi primerno razložiti.

Snov delno razume. Uporablja tujke, ki jih delno razume.

Predstavljene teme ne pozna in razume v celoti.

VPRAŠANJA

Zna smiselno odgovoriti na vprašanja prisotnih, debatira o temi. Tudi sam postavi smiselna vprašanja prisotnim.

Na vprašanja slabo odgovarja. Prisotnim postavlja nejasna ali vprašanja, ki niso dobro povezana z obravnavano temo.

Na zastavljena vprašanja ne zna odgovoriti. Prisotnim zastavlja nerazumljiva vprašanja ali vprašanja, ki nimajo zveze z obravnavano temo.

 

 

5. Ocenjevanje eksperimentov

 

Ocenjevanje eksperimentov bo potekalo enkrat na naravoslovnem dnevu Merjenje 1 (8. razred) in Merjenje 2 (9. razred).  Ocenjevala se bo izvedba in analiza eksperimenta, kot je navedeno spodaj.  Med poukom lahko ocenjujemo izvedbo ali analizo glede na vrsto eksperimenta.

 

1. sklop

IZVEDBA EKSPERIMENTA

 

1

VARNOST:

 • Ocenjujemo ali učenec upošteva navodila za varno delo pri eksperimentiranju,
 • skrbno ravna s šolskim inventarjem,
 • ostalih učencev ne ogroža s svojim vedenjem.2

SPRETNOST:

Ocenjujemo spretnost učenca pri izvedbi eksperimenta in ravnanju s pripomočki za merjenje, ali primerno izbere pripomočke in pravilno izvede postopke merjenja.
3

NATANČNOST: Ocenjujemo natančnost učenca pri merjenju, ali zna pravilno nastaviti merilno območje instrumenta, meritev večkrat ponovi in prepozna ter grobo oceni napake.
4

SAMOSTOJNOST: Ocenjujemo samostojnost učenca pri branju navodil in izvedbi eksperimenta, ali se obrača na učitelja po nasvet in potrebuje njegovo pomoč in ali mora učitelj učenca opozarjati ter opominjati.
2. sklop

ANALIZA EKSPERIMENTA

 

1

SKICE TABELE IN DIAGRAMI:Ocenjujemo pravilnost skic, tabel in diagramov, njihovo preglednost in preglednost skice. Ali skica pravilno opisuje dejansko stanje. Pravilnost in popolnost označenih količin.
2

ODČITAVANJE Z MERILNIH INSTRUMENTOV: Ocenjujemo pravilnost odčitanih vrednosti z merilnih instrumentov.
3

ZAPIS IZMERJENIH VREDNOSTI IN REZULTATOV: Ocenjujemo pravilnost zapisanih meritev in rezultatov s pravilnimi oznakami merjenih količin, njenih vrednosti in enot.
4

IZRAČUNI: Ocenjujemo pravilnost (zapis enačb, enot zaokroženih vrednosti,…) in preglednost postopkov računanja ter drugega matematičnega znanja.
5

INTERPRETACIJA IN SKLEP: Ocenjujemo pravilnost zaključkov, interpretacij izidov eksperimenta in sposobnost učencev, da pridobljeno znanje uporabijo pri podobnih primerih.
6. Ocenjevanje zvezka

 

Zvezek je ocenjen enkrat letno. Pri ocenjevanju zvezka se upošteva spodnji kriterij. V kolikor učenec ne odda zvezka v skladu z dogovorom učitelja ali ga sploh nima, lahko učenec dobi negativno oceno (1).

 

Merila za ocenjevanje zvezka

 

OPISNIK

št. točk

domače naloge

-       narejene so vse domače naloge z vsemi izpisi podatkov in poteki računanja, rezultati morajo imeti enote, ki so smiselno zaokrožene.

-       skice morajo biti narejene z ravnilom,

-       manjkajoče naloge morajo biti narejene naknadno z jasno označeno stranjo v učbeniku in številko naloge oz. imenom učnega lista, kjer se naloga nahaja.

-       pravilnost nalog, ki jih pregledamo med uro mora biti jasno označena z kljukico oz. z ustreznim znakom.

0-4

snov

-       vsa snov mora biti napisana v zvezku

-       v primeru odsotnosti od pouka, je snov lahko prepisana ali kopirana od sošolca

-       pravilno umeščena v zvezek.

0-3

pravočasna oddaja

-       oddaja zvezka na napovedan datum

0-1

oblika

-       vsaka ura mora imeti naslov ure in datum,

-       uporaba barv, skice so risane z geometrijskim orodjem (optika, sile, električne sheme, ...)

0-2

učni listi

-       Vsi učni listi morajo biti nalepljeni v zvezku in rešeni, ter tudi popravljeni, če so del domače naloge.

0-5

 

 

5. Meje pri ocenjevanju znanja

0 % – 44 % nezadostno (2)
45 % – 59 % zadostno (2)
60 % – 74 % dobro (3)
75 % – 89 % prav dobro (4)
90 % – 100 % odlično (5)

 

 

Dolžnosti učenca

Učenec mora:

 • sodelovati pri pouku
 • k pouku nositi literaturo in vse zahtevane pripomočke za nemoteno izvajanje pouka
 • redno delati domače naloge
 • spoštovati pravice ostalih učencev in učiteljev, njihovo osebnostno integriteto in različnost
 • držati se dogovorjenih rokov za ocenjevanje

 

 

6. Preverjanje znanja

Preverjamo lahko: razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema, sintezo znanj in reševanje kratkih nalog. Učencem lahko pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.

Znanje bomo preverjali sproti s pregledom nalog v zvezku in pisnimi preverjanji po koncu poglavja ter ustno.

 

 

7. Ukrepi v izjemnih situacijah pri ocenjevanju znanja

V izogib morebitnim kršitvam, ki bi se lahko pojavile pri postopku ocenjevanja, smo učiteljice fizike sprejele naslednje sklepe:

 • V primeru kršitev učenca pri pisnem ocenjevanju znanja (kakršnokoli sodelovanje s sošolci, obračanje po razredu, pogovor, uporaba nedovoljenih pripomočkov, sposojanje žepnega računala od soseda...) se učenca prvič opozori, drugič pa se mu kontrolno nalogo odvzame. Pri vrednotenju izdelka ocenimo tisto, kar je učenec napisal do odvzema kontrolne naloge, ne glede na to, koliko časa je učenec pisal kontrolno nalogo.

 • Če učenec odda prazno kontrolno nalogo, s tem ne pokaže doseganja minimalnih standardov. Učitelj takšno kontrolno nalogo ovrednoti z nezadostno oceno.

 • Učenci so po končanem pisanju kontrolne naloge slednjo dolžni oddati učitelju, da jo ta lahko oceni. Učitelj vsakokrat preveri, ali so mu kontrolno nalogo oddali vsi učenci. Če se izkaže, da učenec kontrolne naloge ni oddal, s tem ni pokazal doseganja minimalnih standardov in je ocenjen z oceno negativno.

 • Učenec ne more odkloniti ustnega spraševanja, če le to poteka skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ. Če zavrne spraševanje, mu učitelj zastavi predvidena vprašanja. Če učenec ne odgovarja, ne pokaže doseganja minimalnih standardov in je zaradi tega ocenjen z negativno oceno.

 

 

 

8. NEKAJ STRANI S FIZIKALNIMI VSEBINAMI,

ZA SPROTNO PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA:

 1. http://www.gravitacija.net/kazalo9.htm
 2. http://www.fizik.si/index.html
 3. http://www.e-fizika.si/osnovna_sola.php
 4. http://www.physics.org/
 5. pretvarjanje merskih enot
 6. pretvorniki merskih enot
 7. kvizi - naloge iz fizike

Prejšnja stran: Dodatni pouk
Naslednja stran: Seminarska naloga